Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

  2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18 % opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 €.

  3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkooopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

  4. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

  5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

Sugar waffle
Chocolate sugar waffle
Spiced bisquit
Biscuit