Privacybeleid

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Toestemming

Door gebruik te maken van de informatie en diensten verleend op deze website (www.belgianwaffles.be), gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.

Inhoud

Deze policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Belgian Waffles, met maatschappelijke zetel te Atealaan 34C, 2200 Herentals, België (hierna: "Belgian Waffles").

Lees deze policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website www.belgianwaffles.be (hierna: onze "Website"), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 - Welke gegevens we over u verwerken

1.1. Belgian Waffles verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website;

 • Categorie 2, bij registratie of via één van de ulformulieren op onze Website: aanhef, uw naam en voornaam, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, sector waarin u actief bent, adresgegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije ulveld;

 • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw naam en voornaam, uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens (factuuradres en leveradres) en uw e-mail.

1.2. Belgian Waffles kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door uw registratie en gebruik van de Website;

 • onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen.

Artikel 2 - Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1. Algemene doeleinden:

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u onze diensten te verlenen, waaronder: producten te koop aanbieden, betalingen verwerken, verzending en uitvoering van uw bestelling, en u op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen. Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de site en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. We kunnen ook aullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. De verwerking van uw persoonsgegevens meer geconcretiseerd:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze website.

 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact.

 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, digitale marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Belgian Waffles zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Belgian Waffles. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Belgian Waffles daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

2.2. Direct marketing en digitale marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing en digitale marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“accepteren van marketingcookies” en “opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent voor gelijkaardige producten. Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: e-mailadres, versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen en hoe u met de site omgaat.

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail.

Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming of in functie van onze dienstverlening. Zo worden uw persoonsgegevens gedeeld met de koerierdiensten waarmee wij samenwerken om uw aangekochte producten te leveren, alsook met de betaalprovider om uw online aankoop te kunnen realiseren.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Belgian Waffles zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 - Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Zo moeten wij uw facturatiegegevens om wettelijke redenen minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum bewaren.

Artikel 5 - uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

Let wel dat wij uw verzoek tot beperking of stopzetting van verwerking kunnen weigeren t.a.v. persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail op info@biscuiteriethijs.be, per post naar Belgian Waffles, Atealaan 34C, 2200 Herentals, België of via de contactformulieren op onze Website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 - Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Belgian Waffles aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Aanpassingen

We kunnen deze privacy policy ten allen tijden wijzigen in functie van veranderingen in onze bedrijfsvoering of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Contact

Voor vragen omtrent ons privacybeleid en/of klachten, contacteer ons dan per e-mail op info@biscuiteriethijs.be, per post naar Belgian Waffles, Atealaan 34C, 2200 Herentals, België of via de contactformulieren op onze Website.

Sugar waffle
Chocolate sugar waffle
Spiced bisquit
Biscuit